Namo projektavimas ir statyba nepažeidžiant esminių

Namo projektavimas ir statyba nepažeidžiant esminių reikalavimų statiniui. Namas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atitiktų naudojimo paskirtį ir esminius statinių reikalavimus ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. Yra išskiriami šie reikalavimai namui: mechaninis atsparumas ir pastovumas, gaisrinė sauga, higiena, sveikata ir aplinka, sauga, apsauga nuo triukšmo, energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas, tvarus gamtos išteklių naudojimas.

Mechaninis atsparumas ir pastovumas. Namas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad apkrovos, kurios gali veikti statybos metu ir jį naudojant, nesukeltų viso namo ar jo dalies griūties, didelių deformacijų, viršijančių leistinas ribas, žalos kitoms namo dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių apkrovas laikančios konstrukcijos deformacijų.

Gaisrinė sauga. Kilus gaisrui name esantys asmenys turi turėti galimybę išeiti iš namo ar būti išgelbėti kitomis priemonėmis, turi būti atsižvelgta į gelbėtojų saugą, namo laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką turėtų išlaikyti apkrovas, taip pat turi būti ribojamas ugnies ir dūmų plitimas name bei gaisro plitimas į gretimus statinius.

Higiena, sveikata ir aplinka. Statant, naudojant ar griaunant namą neturėtų kilti pavojus darbuotojų, gyventojų ar kaimynų higienai arba sveikatai ir saugai, o namas neturėtų pernelyg didelio poveikio aplinkos kokybei ar klimatui.

Sauga ir galimybė patekti į namą naudojimo metu. Namas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad eksploatuojant namą nekiltų nelaimingų atsitikimų ar žalos pavojaus, pvz.: paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, žūties dėl elektros srovės, sužalojimo dėl sprogimo ir įsilaužimų. Turi būti atsižvelgiama į neįgaliųjų galimybes patekti į namą ir juo naudotis.

Apsauga nuo triukšmo. Name arba šalia namo esančių asmenų girdimas triukšmas neturėtų viršyti sveikatai pavojingo lygio, turėtų būti tinkamos sąlygos ilsėtis ir dirbti.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Naudojant namą ir namo šildymo, vėsinimo, apšvietimo bei vėdinimo įrenginius energijos sąnaudos turi būti mažos (atsižvelgiant į namo naudotojus ir vietovės klimato sąlygas), o statant ir griaunant namą būtų sunaudojama kuo mažiau energijos.

Tvarus gamtos išteklių naudojimas. Namas turi būti projektuojamas, statomas ir griaunamas taip, kad būtų tvariai naudojami gamtiniai ištekliai ir ypač užtikrinamas namo, namo medžiagų ir dalių pakartotinis naudojimas arba perdirbamumas po nugriovimo, namo ilgaamžiškumas, aplinkai nežalingų žaliavų ir antrinių žaliavų naudojimas.